Szukaj

Jak odzyskać swoje należności w Niemczech?

Jak odzyskać swoje należności w Niemczech?

Transakcje z zagranicznymi kontrahentami, podobnie jak z krajowymi, obarczone są ryzykiem nieuiszczania płatności. Polskie firmy najczęściej borykają się z tym problemem w branży budowlanej i transportowej. Dziś przedstawimy specyfikę windykacji długów na terenie Niemiec. Niemiecki kontrahent nie zapłacił należności – jak odzyskać pieniądze? Jeżeli niemiecki kontrahent nie płaci w terminie, należy natychmiast przystąpić do działania.

Transakcje z zagranicznymi kontrahentami, podobnie jak z krajowymi, obarczone są ryzykiem nieuiszczania płatności. Polskie firmy najczęściej borykają się z tym problemem w branży budowlanej i transportowej. Dziś przedstawimy specyfikę windykacji długów na terenie Niemiec.

Niemiecki kontrahent nie zapłacił należności – jak odzyskać pieniądze?

Jeżeli niemiecki kontrahent nie płaci w terminie, należy natychmiast przystąpić do działania. Czas ma kluczowe znaczenie w odzyskiwaniu długów. Szybka reakcja pozwoli uniknąć przedawnienia czy problemów, jeżeli firma ogłosi w tym czasie upadłość. Na terenie Niemiec przedawnienie roszczeń następuje w większości wypadków po upływie 3 lat od daty płatności, ale np. w branży transportowej już po upływie 12 miesięcy. W pierwszej kolejności należy ustalić, czy kontrahent wnosi jakieś zastrzeżenia do wykonanej usługi lub dostarczonego towaru. Jeżeli brak uiszczenia należności nie ma uzasadnienia, windykację długu należy zacząć od wysłania monitu, w którym określa się czas uiszczenia należności. Monit powinien zawierać także dokładne informacje dotyczące zaległości tj. nr faktury, opis przedmiotu zapłaty, kwotę roszczenia, dane identyfikujące wierzyciela. Pierwszy monit powinien być sformułowany w polubownym tonie, w formie przypomnienia o obowiązku zapłaty. W przypadku braku reakcji można wysłać jeszcze jeden monit z informacją, że brak zapłaty będzie skutkował przekazaniem sprawy prawnikowi lub firmie windykacyjnej.

Działania pozasądowe w windykacji długu w Niemczech

W przypadku gdy dłużnik nie reaguje na monity, najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług prawnika lub profesjonalnej firmy windykacyjnej.  W imieniu wierzyciela zostanie wysłane ponowne wezwanie do zapłaty z informacją o konsekwencjach prawnych i finansowych nieuregulowania długu. Windykacja w Niemczech zazwyczaj przebiega sprawnie, a w przypadku bezsprzecznych należności dłużnik będzie obciążony także kosztami sądowymi czy wynajęcia prawnika lub firmy windykacyjnej. W niektórych przypadkach wizja konsekwencji prawnych i świadomość, że sprawą zajmują się profesjonaliści, jest wystarczającą motywacją dla dłużnika do spłacenia należności. Jeżeli dłużnik zalega z płatnością ze względu na problemy z płynnością finansową, ale wykazuje chęć spłaty długu, można rozłożyć płatność na raty. Firma windykacyjna w imieniu wierzyciela może nadzorować terminowość spłat i pomóc określić warunki, na jakich będzie odbędzie się spłata długu.

Windykacja w Niemczech na drodze sądowej

Jeżeli wszystkie próby polubownego załatwienia sprawy nie powiodą się, pozostaje skierowanie sprawy do sądu. Windykacja w Niemczech z udziałem sądu przewiduje odzyskiwanie długu w drodze kilku procedur tj. sądowy nakaz zapłaty, zwykła procedura sądowa i Europejski Nakaz Zapłaty. Najprostszą i najmniej czasochłonną procedurą jest sądowy nakaz zapłaty, ma on zastosowanie, jeżeli płatność nie jest kwestionowana przez dłużnika. Jeżeli po wydaniu nakazu nie wniesie on sprzeciwu, można przystąpić do egzekucji długu. W przypadkach gdy dłużnik podważa zasadność roszczenia, sprawy są rozstrzygane w normalnym trybie sądowym, gdzie strony przedstawiają swoje dowody. Postępowanie sądowe wymaga zazwyczaj przeprowadzenia kilku rozpraw. W przypadku rozstrzygnięcia sprawy na korzyść wierzyciela kosztami sądowymi i prawnik obciążony jest dłużnik.

Jakie problemy można napotkać?

Niemcy często nie reagują na telefoniczne i pisemne upomnienia ze strony polskiego wierzyciela. Dopiero przejęcie sprawy przez prawnika lub firmę windykacyjną jest traktowane poważnie. Niektóre firmy uciekają się do oszustwa, chcąc uniknąć zapłaty za wykonanie umowy i bezpodstawnie kwestionują prawidłowość zrealizowanych usług lub dostarczenie towaru. W takich sytuacjach pozostaje tylko przedstawienie dowodów potwierdzających wykonanie przedmiotu umowy. Dlatego warto się zabezpieczać i dokumentować dostawy, wykonanie usługi. W niektórych przypadkach poza standardowymi potwierdzeniami warto wykonać także dokumentację fotograficzną. W przypadku podejrzenia oszustwa pozostaje skierowanie do sądu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Wbrew powszechnej opinii o niemieckiej uczciwości przypadki zalegania z płatnościami zdarzają się dość często. Przed podjęciem współpracy warto sprawdzić potencjalnego kontrahenta w dostępnych rejestrach i przeanalizować zasady współpracy od strony prawnej.

źródło: straetus.pl – windykacja

Przeczytaj również

Najnowsze wpisy